skip to Main Content
Giới Thiệu Công Ty
Home > Giới Thiệu Công Ty
sub_taom1
HAPPY COMMITMENT TO HUMAN HAELTH

Sự cống hiến đối với sức khỏe con người

sub_taom2
sub1_img1

Công Ty cổ phần Vietko Global Hàn Quốc và Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường , phân bón . Phụ gia sử dụng cho các lọai nông nghiệp. Chăn nuôi thủy sản. Luôn theo đuổi nhu cầu bảo vệ và phục vụ cho sức khỏe của con người . Đó là nhiệm vụ thiên liên và cao quí. Nay công ty đã thực hiện đầy đủ các điều kiện như trên.

Sức khỏe con người không có sự khác biệt giữa các quốc gia và không có sự khác biệt giữa các cộng đồng cá nhân. Hãy nhớ những trách nhiệm liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và nghiên cứu , mọi sự thách thức và khám phá một cách nghiêm ngặt để phát triễn triệt để các sản phẩm một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ tạo dựng ra một ngày mai khỏe manh hơn ngày hôm nay.

Vieko Global CEO Woon Gi Jeon

sub1_img2
sub_taom1

Giá Tri lớn nhất của công ty là thực hiện , tổ chức theo đuổi cho hanh phúc,sức khỏe và là trung tâm sức khoe cho con người.

sub_taom2

Vieko Global President Woon Gi Jeon

Giá Trị Cốt Lõi
sub_bar
Nghiên Cứu

Nghiên Cứu

Niềm đam mê nghiên cứu để
tạo ra sản phẩm cao cấp

Mức độ Nghiêm Trọng

Mức độ nghiêm trọng

Lựa chọn các sản phẩm tốt
nhất và quản lý chặt chẽ

 Lợi ích Công Cộng

Lợi ích công cộng

Công ty giúp thúc đẩy sức khỏe
cộng đồng và nhà nước và xã hội

Chiến Thắng Chung

Chiến thắng chung

Công Ty nhất định cả hai
đối tác cùng chiến thắng.

(주)비에코글로벌 대표 : 전  운  기

주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1906호 

Tel :  1577-9893       Fax : 02-6953-1240
Copyright ⓒ VieKo Global All Rights Reserved.

Back To Top